Statut udruge

Temeljem odredbe čl. 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine 74/14 i 70/17) na
redovnoj sjednici skupštine Udruga Klub navijača Bijeli lavovi, dana 12.01 .2018. donijela je

STATUT
Kluba navijača Bijeli lavovi
1. OPĆE ODREDBE
Članak 1

Ovim se Statutom reguliraju odredbe o nazivu, izgledu pečata, ciljevima, djelatnostima kojima se ostavaruju ciljevi, sjedištu i području djelovanja Udruge, članstvu, unutarnjem ustrojstvu, tijelima, sredstvima za rad, dužnostima i odgovornosti članova, pravima, zastupanju, financijskom poslovanju i predstavljanju i drugim bitnim pitanjima od značaja za Udrugu.

Članak 2
Naziv udruge glasi: Klub navijača Bijeli lavovi (u daljnjem tekstu Udruga)
Skraćeni naziv: Bijeli lavovi
Sjedište udruge je u Zagrebu, odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Predsjednik Udruge.
Područje djelovanja: Republika Hrvatska.
Osobe ovlaštene za zastupanje Udruge su predsjednik, dopredsjednik i glavni tajnik.

Članak 3
Udruga je pravna osoba, a upisana je u registar udruga pri Gradskom uredu za opću upravu.
Članak 4
Udruga je nevladina udruga koja djeluje na neprofitnoj osnovi, a sredstva za rad stječe u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 5

Rad Udruge je javan, a obavještavanje javnosti o radu vrši se putem tiska, radio postaja i ostalih oblika javnoga priopćavanja.

Članak 6

Udruga ima pečat.
Pečat Udruge je okruglog oblika s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Klub navijača Bijeli lavovi, Zagreb i slikom lava u sredini pečata Dimenzije pečata su 3,5 cm u promjeru

2. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 7

Ciljevi osnivanja Udruge su promicanje, razvitak i unapređenje navijačke kulture,navijanje na utakmicama, druženje sa igračima,unapređenje kluba navijača kao nositelja dobre vibracije,poticanje članova udruge na aktivnostima u društvenom i sportskom životu, na neprofitnoj osnovi, te promicanje prava mladih.
Članak 8
U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva Udruga obavlja sljedeće djelatnosti:
1 organizacija navijanja na rukometnim utakmicama
2 organizacija tribina, okruglih stolova, savjetovanja i slično
3 organizacija edukativnih i specijalističkih seminara, radionica, predavanja
4 izdavanje tiskovina i ostalih vrsta medija sukladno djelatnosti koje obavlja, u skladu sa zakonom
5 uređivanje web portala
6 promoviranje prava mladih kroz sport i sportska događanja

Područja djelovanja sukladno ciljevima je ostala područja djelovanja
Članak 9
Udruga surađuje sa sličnim udrugama, inicijativama i organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.
Udruga može postati članom tuzemnih i inozemnih mreža i organizacija o čemu odluku donosi Skupština Udruge.

3. ČLANSTVO I ZASTUPANJE
Članak 10
Članovi Udruge mogu biti redovni, podupirajući i počasni.

Popis svih članova vodi glavni tajnik. Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu i nazivu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u udruzi.

Članak 11
Redovnim članom Udruge može postati svaka fizička osoba starija od 16 godina podnošenjem zahtjeva za primitak u redovno članstvo.
Osobe bez poslovne sposobnosti mogu biti članovi bez prava sudjelovanja u radu tijela Udruge.
Podupirajući članovi mogu biti pravne ili fizičke osobe koje svojim financijskim, materijalnim ili drugim oblicima pomažu radu i ugledu Udruge.
Počasnim članom Udruge mogu biti svi državljani RH, kao i stranci koji su svojim djelovanjem posebno doprinijeli razvoju rada i ugledu Udruge.
Članak 12
Podupirajući i počasni članovi mogu davati prijedloge, mišljenje i primjedbe na rad Udruge i djelovati edukativno na redovite članove Udruge.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština Udruge, na prijedlog Upravnoga odbora ili najmanje jedne petine članova Skupštine Udruge.
Podupirajući i počasni članovi Udruge nemaju pravo glasa u Skupštini Udruge te pravo birati i biti birani u tijela Udruge.
Članak 13
Osoba koja želi postati redovnim članom Udruge prvo je vanjski suradnik Udruge.
Da bi netko mogao postati redovni član Udruge mora biti vanjski suradnik minimalno 3 mjeseca.
Popis vanjskih suradnika vodi i ažurira Upravni odbor Udruge.
Članak 14
Članstvo u Udruzi prestaje:
1 brisanjem (u slučaju smrti)
2 isključivanjem
3 dragovoljnim istupanjem
4 prestankom rada Udruge

Odluku o isključenju člana zbog grubog kršenja odredbi Statuta ili zakona donosi Predsjednik udruge. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.
Članak 15
Prava, obveze i odgovornosti članova Udruge su:
1 sudjelovati i pridonositi uspješnom radu i ugledu Udruge
2 poštivati Statut Udruge
3 prisustvovati na sastancima Udruge
4 pokretati inicijative i davati prijedloge
5 birati i biti biran u tijela Udruge ( samo redovni poslovno sposobni članovi)
6 ostalo u skladu sa ovim Statutom i zakonima RH
Članak 16
RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA
Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

4. TIJELA UDRUGE
Članak 17
Tijela i dužnosnici Udruge su:
1 Skupština
2 Nadzorni odbor (skraćeni naziv NO)
3 Upravni odbor (skraćeni naziv UO)
4 Predsjednik
5 Dopredsjednik
6 Glavni tajnik
7 Likvidator
Članak 18
Skupštinu čine svi poslovno sposobni redovni članovi Udruge.
Skupština se obavezno sastaje jednom godišnje, a po potrebi i češće.
Skupštinu saziva UO, a obavezno se saziva po zahtjevu ⅓ članova Skupštine Udruge, kao i na zahtjev NO-a.
Ukoliko UO u roku od 30 dana ne sazove Skupštinu na temelju traženja ⅓ članova Skupštine Udruge ili NO-a, Skupštinu će sazvati predlagatelj. Odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/3 redovnih poslovno sposobnih članova Udruge koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.
Članak 19
Nadležnost Skupštine:
1 donosi Statut, njegove izmjene i dopune
2 usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu godinu,
3 bira i razrješava članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora,
4 odlučuje o pristupanju Udruge tuzemnim i inozemnim organizacijama
5 odlučuje o žalbama protiv odluke o isključivanju iz članstva Udruge
6 usvaja godišnje financijsko izvješće,
7 bira i opoziva likvidatora Udruge,
8 donosi odluku o prestanku rada Udruge
9 obavlja i ostale poslove koji su u skladu sa ovim Statutom i zakonima RH

Članak 20
Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge. U slučaju odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja predsjedava sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuje zapisničar.
Skupština Udruge odlučuje javnim glasovanjem, a sve odluke se donose većinom glasova prisutnih, ako Statutom nije drukčije određeno.
Skupština može punovažno odlučiti ukoliko je nazočno najmanje ⅔ svih članova Skupštine.
Ukoliko jedan sat nakon zakazanog početka sjednice kvorum nije nazočan, Skupština može pravovaljano odlučivati ako je prisutna najmanje 1/5 članova Skupštine Udruge.

Članak 21
NO predstavlja nadzorno tijelo Udruge, a čine ga: predsjednik NO-a i 2 člana NO-a
Članak 22
NO prati i nadzire materijalno-financijsko poslovanje Udruge i po potrebi utvrđuje da li je djelatnost Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i drugim odlukama Udruge.
NO može u skladu sa ovim Statuta sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine. Članovi NO-a ne mogu biti članovi UO-a Udruge.
Članak 23
Članove NO bira i razrješuje Skupština na mandat od četiri godine.

Članovi NO-a mogu biti izabrani na neograničen broj mandata.
Članak 24
Ukoliko NO primijeti da UO u cjelini ili pojedini članovi UO-a krše odredbe ovog Statuta ili druge zakone RH koji štete poslovanju, ugledu i dignitetu Udruge, NO je obavezan je u najkraćem mogućem roku zatražiti sazivanje izvanredne sjednice Skupštine koja se mora održati u roku maksimalno 60 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Članak 25
UO upravlja radom Udruge, a čine ga predsjednik, dopredsjednik i glavni tajnik

Članak 26
UO je dužan pridržavati se programskih dokumenata i godišnjega plana rada kao i ostalih odluka koje donijela Skupština Udruge.
Sjednice UO-a sazivaju se prema potrebi i njima predsjeda predsjednik ili dopredsjednik Udruge.
Da bi odluke UO-a bile pravovaljane moraju biti nazočni svi članovi UO-a, a odluke se donose jednoglasno.UO bira se na mandat od četiri godine.
Članovi UO-a mogu imati neograničen broj mandata.

Nadležnost Upravnog odbora:

– saziva Skupštinu Udruge;
– predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
– utvrđuje prijedlog Programa djelatnosti i planove rada;
– brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge;
– vodi poslove Udruge sukladno odlukama skupštine
– upravlja imovinom Udruge;
– podnosi izvješća o radu Skupštini Udruge;
– predlaže počasne članove Udruge
– odgovorno je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
– imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke;
– obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 27
O radu UO se vodi zapisnik i izvještava se Skupština.
UO je dužan na svakoj sjednici Skupštine podnijeti Izvještaj o radu (provedba programskih dokumenata i godišnjega plana rada) i Financijsko izvješće (prihodi i rashodi udruge).
Oba izvještaja moraju najmanje 7 dana prije redovite godišnje skupštine Udruge primiti osobno ili preporučeno poštom svi članovi NO-a.
Članak 28
NO je dužan provjeriti sve navode koji se navode u izvještajima i o svojem mišljenju o radu UO-a usmeno i u pisanom obliku izvijestiti sve članove Skupštine. UO udruge dužan je omogućiti svim članovima NO kompletan uvid u poslovanje i rad Udruge.
Članak 29
Predsjednik Udruge zastupa Udrugu, predsjedava sjednicama Skupštine i UO-a te odgovara za zakonitost rada Udruge.
Predsjednik Udruge je ujedno i predsjednik Skupštine i predsjednik UO. Predsjednik obavlja i ostale poslove sukladno ovom Statutu i zakonima RH.
Predsjednika Udruge bira Skupština na mandat od 4 godine.
Članak 30
Dopredsjednik prati cjelokupan rad Udruge i pomaže predsjedniku.
Ukoliko je predsjednik UO odsutan uz pismenu suglasnost predsjednika, dopredsjednik preuzima sve dužnosti i poslove predsjednika.
Dopredsjednik obavlja i ostale poslove sukladno ovom Statutu i zakonima RH.
Dopredsjednika Udruge bira Skupština na mandat od 4 godine.
Članak 31
Glavni tajnik vodi Popis članova Udruge
Glavni tajnik prati cjelokupan rad Udruge i pomaže radu UO-a.
Također, izvršava financijski plan i obavlja odgovarajuće poslove u skladu s propisima o financijskom poslovanju i odgovara za financijsko-materijalno poslovanje.
Glavnog tajnika bira Skupština na mandat od četiri godine.
Članak 32
UO u skladu sa ovim Statutom može osnivati Projektne grupe koje rade na pojedinim projektima privremenog ili trajnog karaktera.
Na čelu Projektne grupe nalazi se voditelj(ica) koji nosi službeni naziv Koordinator.
Koordinatori za svoj rad odgovaraju tijelima Udruge i dužni su pravodobno dostavljati obavijesti o poduzetim akcijama UO-u.

5. LIKVIDATOR, IZBOR I OPOZIV

Članak 33

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.
Članak 34

Likvidatora bira i opoziva Skupština.

Članak 35

Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge u visini koju određuje Upravni odbor na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.

6. NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 36

Imovinu Udruge čine:

– novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
– novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
– nekretnine i pokretne stvari udruge,
– druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 37

Financijskim planom planiraju se prihodi i rashodi.

Članak 38

Prihodi i rashodi Udruge utvrđuju se financijskim planom za jednu kalendarsku godinu kojeg donosi Skupština Udruge.
Usvojeni financijski plan može se tijekom godine mijenjati.
Izmjene i dopune financijskog plana obavlja Izvršni odbor svojom Odlukom, a koju Skupština potvrđuje na prvoj slijedećoj sjednici.
Naredbodavci za izvršenje financijskog plana su: Predsjednik i glavni tajnik.

Članak 39

Materijalno-financijsko poslovanje Udruge organizira se i vodi u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.
Materijalno-financijsko poslovanje Udruge može organizirati i voditi Financijsko-računovodstvena služba koju određuje Izvršni odbor svojim aktom.
Obavljanje pojedinih stručnih materijalno-financijskih poslova, Udruga može povjeriti nekoj drugoj stručnoj službi, organizaciji ili pojedincu, zaključivanjem ugovora.
Članak 40

Udruga može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu.
Skupština donosi odluku o stjecanju nepokretne imovine, kao i odluku o prodaji, prijenosu na drugu pravnu ili fizičku osobu ili davanju u zakup nepokretne imovine.
Izvršni odbor donosi odluku o stjecanju, prodaji, prijenosu na drugu pravnu ili fizičku osobu ili davanju u zakup pokretne imovine.

Članak 41

Udruga prestaje s radom iz razloga utvrđenih Zakonom ili odlukom Skupštine većinom od ¾ svih članova.

7. STATUSNE PROMJENE

Članak 42

O statusnim promjenama (pripajanje, spajanje ili podjela) odlučuje Skupština Udruge većinom od ¾ svih članova.

Članak 43

Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izvješća iskazuju negativan rezultat.

8. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM

Članak 44

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Članak 45

U slučaju prestanka rada Udruge, imovina će pripasti udruzi, ustanovi ili zakladi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve. Odluku o tome donosi Skupština. Ukoliko se navedeno ne može provesti, imovina će pripasti jedinici lokalne uprave ili samouprave prema mjestu sjedišta udruge.

10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODLUKE
Članak 46
Na pitanja koja nisu definirana ovima Statutom primjenjuju se odredbe Zakona o udrugama.
Članak 47
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 12.01.2018.

Predsjednik Udruge